Pravila nagradnog natječaja

1. Facebook ne sponzorira, administrira i ni na koji način ne podržava ovu promociju te ona s njim nije ni na koji način povezana. Ulaskom u Nagradni natječaj, potvrđujete da ste suglasni na ustupanje svojih podataka kompaniji Harfa d.o.o., a ne Facebooku.

 

2. Priređivač Kreativnog natječaja (u daljnjem tekstu “Natječaj”) je Harfa d.o.o., Rodrigina 4. 21000 Split, Hrvatska, OIB: 51223715781 (u nastavku “Priređivač”). Natječaj se priređuje u cilju promocije Priređivača. Pravila Natječaja (“Pravila”) bit će objavljena na službenoj Harfinoj stranici.

 

3. PRAVO SUDJELOVANJA

Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, koje imaju prijavljeno prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, nalaze se na teritoriju Republike Hrvatske i korisnici su Facebooka (u nastavku „Sudionici“). Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika Priređivača te bilo koja druga osoba povezana s ovim Natječajem ne može sudjelovati u Natječaju. Sudionici Natječaja ne mogu biti pravne osobe.

 

4. TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj se održava od 30.4.2019. do 6.5.2019. u 20 sati.

 

5. KAKO SUDJELOVATI? (PRIJAVE)

U vrijeme trajanja Natječaja na Facebook stranici Harfe objavit će se poziv na sudjelovanje u Natječaju. Da bi Sudionici sudjelovali u Natječaju, nakon objave Natječaja potrebno je do završnog datuma Natječaja, do 20 sati, napraviti sljedeće:

u komentar tagirati prijateljicu ili prijatelja s kojima bi htjeli ići na edukaciju dr. Ranka Rajovića

Svi Sudionici slobodni su uključiti se u Natječaj u bilo kojem trenutku, a najkasnije do 6.5.2019. u 20 sati

Isti Sudionik nagradu može osvojiti samo jednom. Isti Sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. Isti Sudionik može sudjelovati s neograničenim brojem prijava.

 

6. ODABIR POBJEDNIKA

Istekom razdoblja trajanja Natječaja iz članka 4. ovih Pravila, pobjednici Natječaja bit će proglašeni zaključno s danom 6.5.2019. do 23:59 sati, na Facebook stranici Knjige koje vole djecu.

 

7. NAGRADE

Fond nagrada se sastoji od ukupno 1 nagrade, a to je dvije ulaznice za edukaciju dr. Ranka Rajovića

Preuzimanje nagrade: nagrada će dobitniku/ci biti poslana e-poštom na prethodno dogovorenu e-adresu.

 

8. DISKVALIFIKACIJA

Sudionici će biti diskvalificirani iz Natječaja ukoliko se koriste lažnim profilom(ima) kako bi postavljali kopirane komentare. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe postavljanja komentara unutar Natječaja. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profil slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati svakog Sudionika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim profilom(ima) samo kako bi postao natjecatelj.

 

9. Sve objave koje se postave u okviru Natječaja, moraju biti slobodne od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Priređivač nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.

 

10. Priređivač zadržava pravo uklanjanja objava i sadržaja s Facebook stranice uvredljivih na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, te automatski može diskvalificirati Sudionike/ce od sudjelovanja u Natječaju.

 

11. Sudionici koji sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Fizička nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača Natječaja prema dobitnicima.

 

12. Priređivač se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Priređivač neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile.

 

13. PROMOVIRANJE NATJEČAJA U MEDIJIMA I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Osim u svrhu provođenja Natječaja kao što je objašnjeno u odjeljku ispod (Zaštita osobnih podataka), Priređivač će određene osobne podatke Sudionika koji osvoje nagrade, točnije, njihovo ime i prezime, koristiti u tiskanom ili digitalnom obliku, u obliku video zapisa sa zvukom ili bez njega, u svrhu promoviranja Natječaja u medijima i na društvenim mrežama. Navedene podatke Sudionika koji osvoje nagrade, Priređivač će koristiti u ovu svrhu u razdoblju od 1 godine. Nakon isteka ovih rokova, Priređivač će navedene osobne podatke izbrisati.

Sve fotografije i video materijali koji se postave u okviru Natječaja, ne smiju biti opterećeni pravima trećih lica, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, pravo na žig, i druga prava intelektualnog vlasništva. Priređivač se neće smatrati odgovornim za bilo koje zahtjeve trećih lica u vezi s kršenjem bilo kojih takvih prava od strane Sudionika. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal za koji utvrdi da predstavlja kršenje bilo kojeg prava intelektualnog vlasništva trećih lica. Sudionici Natječaja su suglasni s tim da, ukoliko osvoje nagradu, Priređivač može koristiti njihove osobne podatke navedene iznad u razdoblju od 5 godina za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade.

 

14. PUBLICITET I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Rukovatelj osobnim podacima koji se dostave kroz Natječaj je Priređivač. Osobne podatke koje Sudionici dostave kroz Natječaj, bit će korišteni u svrhu provedbe Natječaja, odnosno u cilju provjere identiteta Sudionika, pronalaženja finalista i dobitnika, slanja nagrada i potvrde prijema nagrada u slučaju osvajanja iste. Osobni podaci Sudionika će biti obrađivani isključivo u skladu s primjenljivim propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu provođenja Natječaja i u mjeri koja je neophodna radi ostvarivanja te svrhe. Sudionici u svakom trenutku mogu zahtijevati da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i zahtijevati njihovu dopunu, ispravku i brisanje, odnosno mogu povući suglasnost za njihovu daljnju obradu, slanjem takvog zahtjeva Priređivaču, na e-mail adresu info@mediacor.hr. Sudionik je svjestan da zahtjev za ostvarivanjem nekog od gore navedenih prava može imati za posljedicu nemogućnost daljnjeg sudjelovanja u Natječaju.

Osobni podaci Sudionika mogu biti ustupljeni pružateljima usluga i podizvođačima Priređivača radi izvršenja zadataka za Priređivača u vezi s Natječajem. U skladu s odredbama primjenljivih zakona koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. U tom smislu, Priređivač može prenijeti podatke Sudionika kako pružateljima usluga koji se nalaze u zemlji čiji je Sudionik državljanin, tako i van nje, ali pod uvjetom da takva zemlja osigurava adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka ili, ukoliko je u pitanju treća zemlja, da je Priređivač s takvim pružateljem usluga zaključio/primijenio odgovarajuću zaštitnu mjeru (kao što je ugovor o obradi/prijenosu sa standardnim ugovornim klauzulama Europske Komisije) i da je, po potrebi, od nadležnog organa dobio suglasnost za iznošenje.

Priređivač obavještava Sudionike kako će njihove osobne podatke, koje oni dobrovoljno dostave, unijeti u računalnu datoteku koja je u vlasništvu Priređivača, koja će biti zaštićena šifrom i kojoj će biti limitiran pristup. Priređivač se obavezuje ispuniti svoje obaveze kako bi osobni podaci bili zaštićeni, kao i da će poduzeti potrebne mjere u svrhu sprečavanja izmjena, gubitaka ili neovlaštene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom. Ukoliko se prethodno s tim slože, Priređivač može Sudionicima, povremeno, elektronskim putem slati obavijesti o novostima, proizvodima i uslugama za koje smatra da bi ih mogle zanimati. Ovu uslugu mogu odjaviti u bilo kojem trenutku. Njihovi osobni podaci neće biti podijeljeni ni sa jednom organizacijom koja nije povezana s Priređivačem.

Osobne podatke Sudionika koji osvoje nagrade, Priređivač će čuvati i obrađivati 1 godinu. Nakon isteka ovih rokova, Priređivač će navedene osobne podatke izbrisati.

Obaveza plaćanja bilo kojeg poreza koja može proizaći iz organiziranja ovog Natječaja ili osvajanja i predaje nagrade, snosit će Priređivač. U tom smislu i isključivo u svrhu podnošenja odgovarajućih poreznih prijava i plaćanja poreza u skladu s primjenljivim poreznim zakonom, Priređivač može od dobitnika nagrade zahtijevati, u skladu sa zakonom, i sljedeće osobne podatke: OIB i općinu prebivališta i poštanski broj.

 

15. Sudionici pristaju da Priređivač modificira ili na neki drugi način mijenja poslanu prijavu iz Natječaja ili neki njezin dio. Nadalje, Sudionici pristaju da predane prijave budu objavljene na stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Sudionici sudjelovanjem pristaju na fotografiranje prilikom preuzimanja nagrade, objavu i korištenje njihovog imena, fotografije i adrese za potrebe promocije Natječaja i objave u medijima Priređivača, bez naknade.

 

16. Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogle prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Troškovi prijave za Natječaj putem interneta mogu varirati, stoga Vas molimo da aktualne pristojbe provjerite sa svojim pružateljem usluga.

 

17. Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja nagrade u Natječaju.

 

18. Sudionik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj Natječaj e-mailom na e-mail: info@harfa.hr , uz naznaku Predmet: «Nagradni natječaj».

 

19. Priređivač ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti Facebook stranici Harfe. Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak objava na Facebook stranici te zakašnjenje, krivo upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle utjecati na elektroničku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

 

20. Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, bez ikakve odgovornosti, mijenjaju ili prekinu, privremeno ili trajno, ovaj Natječaj, uz ili bez prethodne obavijesti Sudionicima.

 

21. U slučaju spora između Sudionika ovog Natječaja i Priređivača nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

22. Kako bi sudjelovao u Natječaju, Sudionik prihvaća sve uvjete i pravila Natječaja.

 

23. ODRICANJE OD JAMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI U niti jednom slučaju Priređivač ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internetske stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posljedične štete koje bi mogle nastati uslijed uporabe ili nemogućnosti uporabe web stranice ili uslijed kršenja bilo kojeg jamstva, sudjelovanja u Natječaju ili na drugome mjestu.